• ul. Lasek Brzozowy 2 02-792 Warszawa
  • +48 605657819
  • annaprozych@wp.pl

Publikacje

1. A. Prożych „Kiedy dziecko niedosłyszy – wybrane zagadnienia” W: pod red. D. Gorajewskiej : Rodzina. Normalność w niepełnosprawności. wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,Warszawa, 2007.

2. „Poradnik dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu” współautorstwo M. Radziszewska-Konopka, wyd. Fundacja Grupy TP, Warszawa, 2007r.
Pozycja jest bezpłatna dostępna
Rozdział w pracy zbiorowej Metoda verbotonalna a stymulacja zmysłów dziecka z wadą słuchu, W: Skibska J. (red.) Dziecko z wada słuchu oraz Centralnymi zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD) , Wyd, Libron, Kraków 2014r.
Prożych A. Badania profesora Włodzimierza Pietrzaka nad ekspresją emocjonalną dzieci głuchych, W: Szkoła specjalna, Nr 2 (268) wyd. APS, Warszawa 2013

3. „Metoda werbo-tonalna w rewalidacji dziecka z wadą słuchu” W: (pod red.) M. Klaczak, P. Majewicza „Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków, 2006.

4. Rozdział „Dziecko z uszkodzonym słuchem” W: (pod red.) T. Serafin „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz rodziców” wyd. MENiS, Warszawa, 2005.

5. „Znaczenie środowiska edukacyjnego w procesie rozumienia mowy u dzieci z wadą słuchu” W: Szkoła Specjalna, nr 4/2005, wyd. APS, Warszawa.

6. „Istota, zasady, metody terapii osób o różnym stopniu uszkodzenia słuchu” W: „Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych” (pod red.) D. M. Piekut-Brodzkiej i J. Kuczyńskiej-Kwapisz, Wyd. ASP, Warszawa.

7. „Rozwój funkcji słuchowych a wychowanie słuchowe” W: „Rewalidacja czasopismo dla nauczycieli i terapeutów”, 2(16)2004, Zeszyty Problemowe centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa, (s.5-16 ).

8. Wykorzystanie wibracji w terapii dzieci z wadą słuchu, w: Dziecko w szkole – poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie godności, Zaporowska-Stachowiak I., Jaskuła S. (red.). Wyd. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących „Rodzice Rodzicom”, Poznań 2004.

9. „Opportunities and threats for children with impaired hearing detected witthin. The program of neonatalhearing screening”, W: „Epidemiologocal analysis of selected medical and social problems connected with non-infectious diseases in Polad”, Pub. by LIBER, Lublin, 2004, Poland.

10. Istota, zasady, metody terapii osób o różnym stopniu uszkodzenia słuchu, w:. Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych, Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. Wyd. APS, Warszawa 2004.

11. Rozwój funkcji słuchowej a wychowanie słuchowe, w: Nadążyć za dzieckiem, Meyer T. (red.). Wyd. Polski Związek Głuchych, Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, Koszalin 2003.

12. Niektóre czynniki warunkujące rozumienie mowy przez dzieci z wadą słuchu, „Audiofonologia – Wczesna diagnoza i terapia dzieci z wadą słuchu od 0 do 3 roku życia”, wyd. Polski Komitet Audiofonologii, Gałkowski T.(red.), Warszawa 2002 tom XXI.

13. Metoda werbo-tonalna w pracy z dziećmi z wadą słuchu, w: „Problemy Poradnictwa 1/2”. Wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i MENiS, Warszawa 2002 (15/16).

14. Centrum Medyczne Audiofonologii w Brukseli, w: „Szkoła Specjalna”, wyd. APS Warszawa 2002r. nr 4 (wrzesień, październik)

15. Metoda Musica Medica Ž profesora Y. Schiftana, w: „Rewalidacja”. Wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i MENiS, Warszawa 2002 1(11).

16. Spis literatury i pomocy dydaktycznych do pracy z dzieckiem z wadą słuchu, w: „Rewalidacja”, Wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i MEN, Warszawa 2001, nr1.

17. Narzędzia badawcze w diagnostyce małych dzieci z wadą słuchu, w: Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie, Eckert U., Stecewicz A. (red.). Wyd. Polski Związek Głuchych, Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą, Szczecin 2000.

18. Dzieci z wadą słuchu w przedszkolach i szkołach województwa warszawskiego, w: Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie, Eckert U., Stecewicz A. (red) Wyd. Polski Związek Głuchych, Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, Szczecin 2000.

19. Profilaktyka logopedyczna w edukacji, w: Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży. Kosętka H., Wyczesany J. (red.): Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 1999.

20. Diagnozowanie rozumienia mowy u dzieci słyszących i słabo słyszących-test Khomsi, „Audiofonologia”, Wyd. Polski Komitet Audiofonologii, Gałkowski T. (red.), Warszawa 1998 tom XII.

21. Prożych A., Buława A. Kolorowy świat liter, seria czterech zeszytów, Wyd. WSiP, Warszawa 1998.

22. Wpływ wady słuchu na rozwój dziecka, w: Poradnik metodyczny pakietu multimedialnego – „Bajki nie tylko dla dzieci głuchych” Współautorzy poradnika: M. Kupisiewicz, J. Wilczek, B. Pruszewicz. Powszechna Wideoteka Edukacyjna, Wyd. Telewizja Polska S.A. i Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1997.